; Maharshi Panini Sanskrit vedic Vishwavidyalaya, 

स्नातक,स्नातकोत्तर, डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र

1. त्रैमासिकसेतुपाठ्यक्रम

 • त्रैमासिकसेतुपाठ्यक्रम
 • 2. स्नातक प्रथमवर्ष पाठ्यक्रम U.G.course

 • शास्त्री नियमावली
 • प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम
  ( शास्त्री/शास्त्री-शिक्षाशास्त्री/बी.ए. विशिष्टसंस्कृतम्/ बी.ए.)
 • प्रथमवर्ष अनिवार्यसंस्कृतम्-2019
 • शास्त्री प्रथम वर्ष नव्यव्याकरण
 • शास्त्री प्रथम वर्ष शुक्लयजुर्वेद
 • शास्त्री प्रथम वर्ष साहित्य
 • शास्त्री प्रथम वर्ष न्यायदर्शन
 • शास्त्री प्रथम वर्ष फलितज्योतिष
 • शास्त्री प्रथम वर्ष सिद्धान्तज्योतिष
 • शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (B.A.B.ed.)प्रथम वर्ष
 • बी.ए. विशिष्टसंस्कृतम् प्रथम वर्ष ( B.A.संस्कृत ऑनर्स )
 • बी.ए. प्रथम वर्ष (B.A.)
 • आधुनिकविषय ( शास्त्री-शिक्षाशास्त्री/ बी.ए.विशिष्टसंस्कृतम्/शास्त्री/ बी.ए.)
 • कम्प्यूटर
 • योग
 • संगीत
 • हिन्दी साहित्य
 • अंग्रेजी साहित्य
 • पौरोहित्य
 • अर्थशास्त्र
 • समाजशास्त्र
 • प्राच्य इतिहास
 • राजनीतिविज्ञान


 • 3. स्नातक द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम U.G.course

 • शास्त्री द्वितीयवर्ष नियमावली
 • द्वितीयवर्ष आधारपाठ्यक्रम
  ( शास्त्री/शास्त्री-शिक्षाशास्त्री/बी.ए. विशिष्टसंस्कृतम्)
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष अनिवार्यसंस्कृत
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष शुक्लयजुर्वेद
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष नव्यव्याकरण
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष सिद्धांतज्योतिष
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष फलितज्योतिष
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष न्यायदर्शन
 • शास्त्री द्वितीयवर्ष साहित्य
 • बी.ए. विशिष्ट संस्कृत नियमावली
 • बी.ए. विशिष्ट संस्कृत द्वितीय वर्ष
 • शास्त्री-शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष
 • आधुनिकविषय (ख वर्गीय) ( शास्त्री-शिक्षाशास्त्री/ बी.ए.विशिष्टसंस्कृतम्/शास्त्री/ बी.ए.)
 • कम्प्यूटर
 • योग
 • संगीत
 • हिन्दी साहित्यअंग्रेजी साहित्य
 • अर्थशास्त्र
 • समाजशास्त्र/प्राच्य इतिहास/
 • राजनीतिविज्ञान
 • 4. स्नातक तृतीयवर्ष पाठ्यक्रम U.G.course

 • शास्त्री तृतीय वर्ष
 • तृतीयवर्ष आधारपाठ्यक्रम
  ( शास्त्री/बी.ए. विशिष्टसंस्कृतम्)
 • शास्त्री तृतीयवर्ष अनिवार्य संस्कृत
 • शास्त्री तृतीयवर्ष शुक्लयजुर्वेद
 • शास्त्री तृतीयवर्ष नव्यव्याकरण
 • शास्त्री तृतीयवर्ष सिद्धांतज्योतिष
 • शास्त्री तृतीयवर्ष फलितज्योतिष
 • शास्त्री तृतीयवर्ष न्यायदर्शन
 • शास्त्री तृतीयवर्ष साहित्य
 • बी.ए. विशिष्ट संस्कृत नियमावली
 • बी.ए. विशिष्ट संस्कृत तृतीयवर्ष
 • आधुनिकविषय (ख वर्गीय) ( बी.ए./शास्त्री)
 • हिन्दी साहित्य /अंग्रेजी साहित्य/अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/ इतिहास/राजनीतिविज्ञान


 • 5. स्नातकोत्तर(आचार्य /एम.ए.) प्रथमवर्ष पाठ्यक्रम P.G.courses

 • आचार्य नियमावली
 • आचार्य शुक्लयजुर्वेदप्रथमवर्ष
 • आचार्य नव्यव्याकरण प्रथमवर्ष
 • आचार्य साहित्य प्रथमवर्ष
 • आचार्य न्यायदर्शन प्रथम वर्ष
 • आचार्य फलितज्योतिष प्रथमवर्ष
 • आचार्य सिद्धान्तज्योतिष प्रथमवर्ष
 • M.A. विशिष्टसंस्कृत प्रथमवर्ष
 • M.A. वास्तुशास्त्र प्रथमवर्ष
 • M.A. ज्योतिर्विज्ञान प्रथमवर्ष
 • M.A. योगः प्रथम वर्ष


 • 6. स्नातकोत्तर द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम P.G.courses

 • आचार्य नियमावली
 • आचार्य शुक्लयजुर्वेद द्वितीय
 • आचार्य नव्यव्याकरण द्वितीयवर्ष
 • आचार्य साहित्य द्वितीयवर्ष
 • आचार्य न्यायदर्शन द्वितीयवर्ष
 • आचार्य फलितज्योतिष द्वितीयवर्ष
 • आचार्य सिद्धान्तज्योतिषम् द्वितीयवर्ष
 • M.A.विशिष्टसंस्कृतम् द्वितीयवर्ष
 • M.A.वास्तुशास्त्र द्वितीयवर्ष
 • M.A. ज्योतिर्विज्ञानम् द्वितीयवर्ष
 • M.A.योगः द्वितीयवर्ष


 • 7. एक वर्षीय पाठ्यक्रम Diploma Courses

 • प्रायोगिक ज्योतिष
 • प्रायोगिक वास्तु
 • वैदिक गणित
 • संस्कृत सम्भाषण
 • योग विज्ञान
 • पौरोहित्य
 • 8. विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम( M.Phil.)

 • विशिष्टाचार्य: (M.Phil.)
 • 9 Doctorol Courses( Ph.D)

 • अधिसूचना R.E.T.2019
 • विद्यावारिधिः (Ph.D)
 •