Sanskrit Shikshan prashikshan evam Gyan Samvardhan Kendra


Teachers
Prof. Manmohan Upadhyay
Director(Professor)
Teachers
Shri Pawan Kumar Nagar
Guest Faculty Sanskrit Shikshan