; Maharshi Panini Sanskrit vedic Vishwavidyalaya, 
About